Podręczniki różnych wydawców są odmienne pod wieloma względami. Należy pamiętać, że wydawnictwa Nowa Era podręczniki z taniaksiazka.pl o przyrodzie zawierają ćwiczenia i zadania do prawie każdego tematu. Ponadto, podręczniki tego wydawcy do szkół średnich obejmują ćwiczenia o charakterze obserwacyjnym lub eksperymentalnym.

Jaką wiedzę przekazują podręczniki Nowej Ery?

Podręczniki szkolne, ze względu na swoją funkcję przede wszystkim informowania ucznia, muszą służyć do przekazywania wiedzy. W podręcznikach szkolnych, które zawierają wiele materiałów dydaktycznych z zakresu analizy bioróżnorodności, występuje wiele treści związanych z zapamiętywaniem (w których uczeń nauczy się np. wymienić cechy, nazwać, rozpoznać, zaznaczyć) oraz zastosować wiedzę w typowych sytuacjach (w których np. konieczna jest charakterystyka, opis lub porównanie cech lub organizmów). Większość tekstów odnosi się do wiedzy objaśniającej.

Dlaczego warto rozwiązywać ćwiczenia dołączone do podręczników?

Ćwiczenia kształtują umiejętności analityczne i porównawcze, a tym samym wykorzystują wiedzę w typowych warunkach szkolnych. Najczęstszymi zadaniami są te, w których uczniowie są proszeni o opisanie danego problemu. Zadania te obejmowały głównie wiedzę objaśniającą, w której uczniowie musieli opisać procesy fizyczne lub funkcje życiowe. Jest to rodzaj zadania, które wymaga uprzedniego przygotowania.

Na czym polega praca z podręcznikiem?

Praca z podręcznikiem polega na wyjaśnieniu hipotetycznych przyczyn i twórczego myślenia, choć nie jest do końca jasne, czy autorom zależy na przedstawieniu hipotez, które obecnie dominują w środowisku naukowym, czy też opierają się na własnych argumentach naukowych. Jedną z cech pracy z podręcznikiem są odniesienia do:

  • osobistych doświadczeń,
  • przeprowadzonych badań,
  • obserwacji uczniów.

Autorzy podręczników Nowej Ery są przekonani, że w dużej mierze, zwłaszcza na poziomie podstawowym, możliwe jest uczenie się na podstawie osobistych doświadczeń uczniów w szkole w zakresie różnych dziedzin. Dlaczego warto korzystać z dialogu? Studenci aktywnie tworzą wiedzę, nadając jej osobiste znaczenie. Wydawca Nowa Era podręczniki oferuje, które rozwijają niezależność uczniów. Wynika z naturalnego związku, jaki zachodzi między tworzeniem wiedzy a konstruowaniem znaczenia. Kluczem jest zadawanie uczniom pytań, które legitymizują luźne skojarzenia, dygresje i osobiste referencje, które są wykorzystywane do tworzenia znaczenia w umyśle ucznia.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com